خرید و دانلود(دستورالعمل چگونگي تكميل اظهارنامه و فرم هاي پيوست)

دستورالعمل چگونگي تكميل اظهارنامه و فرم هاي پيوست|30009186|ya|روش های تكميل اظهارنامه, فرم هاي پيوست
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع دستورالعمل چگونگي تكميل اظهارنامه و فرم هاي پيوستقابل مشاهده می باشد

تعريف در آمد مشمول مالياتعبارت است ازكل درآمدهاي مكتبه سالانة حاصل از فعاليت هاي شغلي پس ازكسر هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات طبق مقررات قانون .ماليات مشاغل به سه دسته تقسيم مي شود :1 . مشاغلي كه صاحبان آن مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه وكل هستند از جمله مشاغل اين گروه : بازرگانان ، صاحبان كارخانه ، تعاون ، عمده فروشان .2 . مشاغلي كه صاحبان آن به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه كه در سازمان حاضر موجود مي باشد هستند از جمله شاغل اين گروه آهن فروشان ، وكلا ، مهندسان و پزشكان .3 . ساير مشاغل كه جزوگروه 1 و 2 نمي باشند . مانند خرده فروشان .

مشخصات مودي :در اين قسمت مشخصات كامل خود و محل كسب خود را حسب موارد خواسته شده تكميل نمائيد .مشخصات شريك و شركاءچنانچه فعاليت شغلي توسط چند شريك انجام مي شود لازم است تعداد شركاء و مشخصات آنان به شرح موارد ذكرشده بطوركامل در اين قسمت درج گردد در صورت تعدد شركاء صورت ريز شركاء به همراه مشخصات آنان به ضميمه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ارائه گردد .محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقهسود منقول از حساب سود و زيان : سود يا زيان ويژه خود را طبق حساب سود و زيان مندرج در 4 در اين قسمت درج نمائيد .در قسمت اضافه مي شود ( به شرح صورت ريز پيوست ) مواردي از قبيل هزينه هاي غيرقابل قبول و يا تعديلات سنواتي ( سود ) و موارد مشابه ديگري كه ماليات آن قبلا پرداخت نشده است را درج نمائيد .در رديف 1 مواردكسر مي شود ، درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات به شرح جدول شماره 1 درج شود .در رديف 2 مواردكسر مي شود ، مي توانيد در صورت تمايل پرداخت هاي انجام شده بابت موضوعات ماده 172 قانون ماليات هاي مستقيم را درج نمائيد ( متن كامل ماده مذكور در پايان اظهارنامه آمده است ) .در رديف 3 مواردكسر مي شود ، درآمدهائي كه ماليات آن بطور مقطوع قبلا پرداخت گرديده است را به شرح جدول شماره 2 درج نمائيد .در رديف 4 كسر مي شود . معافيت ها و بخشودگي هاي مالياتي را به شرح جدول شماره 3 درج نمائيد .در رديف 5 كسر مي شود ، ساير مواردكه مي بايست از درآمد مشمول ماليات كسر گردد تا در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظورنگردد درج شود مانند زيان سنوات قبلي كه مورد تأييد واحد مالياتي قرارگرفته است .در قسمت مانده درآمد مشمول ماليات نتيجه حاصله از مبالغ اضافه وكسر شده از سود منقول از حساب سود و زيان درج شود .در قسمت ماليات متعلقه ، ميزان ماليات را با رعايت ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن براساس نرخ هاي ماده 131 قانون مذكور محاسبه و درج نمائيد .در قسمت ماليات پرداختي ، ميزان و مبالغ ماليات پرداختي را به شرح جدول شماره 4 درج نمائيد .در قسمت مانده ماليات تفاوت بين ماليات متعلقه و ماليات پرداختي را درج نمائيد.پس از تكميل اظهارنامه مالياتي و جداول پيوست آن به منظور تأييد صحت مندرجات آن نام و نام خانوادگي خود را قيد و محل مربوطه را امضاء نمائيد .جدول شماره (1 ) درآمدهاي معاف از مالياتطبق قانون و مقررات مالياتي بعضي از درآمدهاي اشخاص از ماليات معاف مي باشد لذا چنانچه فعاليت هاي كسبي شما از موارد مذكور در اين جدول مي باشد ، قسمت مربوطه را با رعايت مواد قانوني ذكرشده تكميل نمائيد .جدول شماره ( 2 ) درآمدهائي كه ماليات آن بطور مقطوع قبلا پرداخت گرديده است .مطابق قانون و مقررات مالياتي بعضي از منابع درآمدي ( به شرح جدول مذكور) مشمول ماليات مقطوع بوده و به اين درآمدها علاوه بر ماليات مذكور ماليات ديگري تعلق نمي گيرد . بنابراين چنانچه داراي هريك از درآمد موضوعات به شرح جدول فوق مي باشيد مراتب را با ذكر سود حاصل و مبلغ ماليات پرداختي و شماره قبض پرداخت ماليات مربوط قيد نمائيد .جدول شماره ( 3 ) معافيت ها و بخشودگي هاي مالياتيبه موجب ماده 101 ق . م . م كه شرح كامل آن در قسمت انتهاي اظهارنامه درج شده است براي مودياني كه اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر به اداره امور مالياتي تسليم نموده باشند تا ميزان معافيت موضوع ماده 84 ق . م . م . معافيت در نظرگرفته شده استپس از مطالعه متن كامل ماده 101 و تبصره آن نسبت به تكميل قسمت مربوطه اقدام نمائيد از آنجائي كه ضريب سالانه حقوق هرسال با توجه به تورم افزايش مي يابد ميزان معافيت سالانه نيز رقم ثابتي نبوده و هرساله با توجه به ضريب تعيين شده افزايش مي يابد .

مطالب دیگر:
تحقیق درباره سلفی گری تحقیق درباره سقف كاذبتحقیق درباره سِلّ یا خورِشی یک بیماری واگیردار استتحقیق درباره سلامتتحقیق درباره سلفتحقیق درباره سلمان فارسیتحقیق درباره سم پاشهاي مزرعه تحقیق درباره سمشناسيتحقیق درباره سموم مواد غذاییتحقیق درباره سنتزتحقیق درباره سنسورفشارتحقیق درباره سنگ آهکتحقیق درباره سنگ کلیه چیستتحقیق درباره سنگ یاقوتتحقیق درباره سنگدانه هاتحقیق درباره سنگهای آذرین رسوبیتحقیق درباره سنگواره هاتحقیق درباره سوخت پاک سوخت هیدروژنی تحقیق درباره سوخت رسانی انژکتوریتحقیق درباره سياست از ديدگاه علی و روش حکومتی اوتحقیق درباره سـياوش در شـاهنامهتحقیق درباره سیری در آثار امام خمینیتحقیق درباره سيري در آيات حجابتحقیق درباره سيستم نگهداري و تعميرات در شركت كارخانجات دارو پخش تحقیق درباره سیستم های مختلف برخی از خودروها